Fine karakterer ved ekstern miljøkontrol

Busselskabet er underlagt, hvad der kan kaldes en grøn miljøkontrol, da vi er certificeret efter retningslinjerne i ISO 14001 standarden. Det betyder, at der indimellem kommer ekstern kontrol af, at vi rent faktisk gør, det vi skal i forhold til miljøet.

Fra den 12. til den 13. juni havde vi et sådant kontrolbesøg, kaldet en audit, hvor 3 auditorer fra firmaet DNV-GL skulle kontrollere, at vi gør det, vi siger, vi gør. Specielt for denne audit er, at Busselskabet er overgået til at skulle følge en ny ISO 14001 standard. ”Det har krævet en del forberedelse forud for auditten for at komme over på den nye standard”, fortæller Busselskabets miljøkoordinator Brian Riget, og tilføjer: ”Blandt andet er vores miljøledelsessystem blevet væsentligt revideret”.

Overordnet vurdering
Efter kontrolbesøget udtrykte de eksterne auditorer stor tilfredshed med Busselskabets indsats på miljøområdet, hele vejen rundt i organisationen. Den vurdering fremgår også af den auditrapport, vi efterfølgende har modtaget, hvori det konkluderes, at Busselskabets miljøledelsessystem på baggrund af auditten er fundet effektivt og i overensstemmelse med ISO 14001 standardens krav.

Det gør vi særligt godt
Der er særligt 4 ting, som Busselskabets miljøindsats får ros for.

Auditorerne er meget tilfredse med Busselskabets systematiske tilgang til undervisning og opstart af nyansatte chauffører, og roser anvendelsen af erfarne chauffører som vejledere. Auditorerne mener, at den grundige og strukturerede undervisning giver et godt grundlag for, at chaufførerne kan præstere miljørigtig kørsel.

Busselskabets langsigtede planlægning af buskørsel får ros for at være baseret på konkrete data og nøgletal for omkostninger til bl.a. brændstof, vedligeholdelse og chauffører fordelt på de forskellige bustyper. Auditorerne mener, at det giver ledelsen et godt værktøj til minimering af omkostninger og miljøpåvirkninger.

Busselskabet bruger systemet Tankpasser.dk til at styre eftersyn og vedligehold af vores tanke, og det mener auditorerne giver solid dokumenteret information om væsentlige miljøforhold.

Sidst men ikke mindst får de interne audits af vores miljøindsats, som Busselskabets løbende udfører, ros for deres systematik mht. tjekliste, noter og rapportering.

En enkelt afvigelse
Auditorerne fandt et enkelt forhold, som de betragter som en afvigelse. ”Vi kunne ikke under auditten fremlægge skriftlig dokumentation for, at vi vurderer miljømæssige risici og forbedringsmuligheder i forhold til de forventninger og krav vores interessenter har til os,” fortæller Brian Riget, og fortsætter: ”Vi laver disse vurderinger, men har ingen skriftlig dokumentation for det.”

Afvigelsen kræver nu, at Busselskabet udarbejder skriftlig dokumentation for, at vi har gennemgået alle vores interessenter og vurderet disse ud fra en miljømæssig risiko- og forbedringstankegang.

Indsatsområder og anbefalinger
Busselskabet har to miljømål for 2017. Vandforbruget skal reduceres med 5 % ved at fokusere på frontvask fremfor vask af hele bussen, og så skal nyligt monterede ovenlysvinduer på Station Syd være med til at opnå en reduktion af varmeforbruget på 4 %. Auditorerne anbefaler, at Busselskabet også arbejder med mål, som omfatter adfærd for at fastholde medarbejderinddragelsen.

Desuden mener auditorerne, at risikoen ved opbevaring af busbatterier bør vurderes, og bemærker at busbatterier fx med fordel kan placeres på en rist, så der ikke løber syre ned i afløbet ved en evt. lækage. Herudover mener auditorerne, at kommunale lokalplaner bør fremgå af Busselskabets miljøledelsessystem på listen over de miljøkrav, vi skal overholde.
 
Hvis du vil vide mere
Den samlede auditrapport findes under øvrige bilag i vores miljøledelsessystem, som bl.a. er tilgængeligt på infostanderne i chaufførstuerne.