Personalehåndbog

Nultolerancepolitik og -procedure

Nultoleranceepisoder omfatter overfald, røveri, chikane og lignende.

AarBus er af den opfattelse, at alle medarbejdere skal kunne passe deres arbejde uden nogen former for risiko i form af overfald, røveri, chikane og lignende.

Virkeligheden er desværre sådan, at der ikke kan gives garantier på dette område. Derfor vil Aarbus løbende vurdere, hvordan medarbejderne beskyttes bedst muligt. Dette sker i et tæt samarbejde med medarbejderrepræsentanter.

Chauffører i Aarbus har et ansvar for passagererne i bussen og sig selv, hvilket betyder, at man skal agere, så der skabes mest mulig tryghed for passagerne, uden at sætte sig selv i situationer, man ikke kan håndtere. I tilfælde af overfald og vold, uanset om det er rettet mod chauffør eller passager, skal der handles med de muligheder, der foreligger for opkald til politi, ”tavs alarm”, direkte kontakt til Driftscenteret m.v., med henblik på at få løst situationen så optimalt som muligt.

Da både episoder og den enkelte chaufførs formåen i konkrete tilfælde kan være meget forskellige, er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i dette, og i størst mulige omfang fjerner sig fra voldelige personer, når hensynet til en selv og passagerne tillader dette.

Det kan oplyses at “overfaldsalarmknappen” testes af værkstedet, hver gang bussen er inde til 15.000 km eftersyn. På samme tidspunkt testes videokameraerne.

Gældende hovedprincipper ved nultoleranceepisoder:

 1. Såfremt en episode er grov, skal den anmeldes til politiet. Hvis den enkelte medarbejder ønsker en episode anmeldt, skal vedkommende selv kontakte politiet og indgive en politianmeldelse. Ønsker medarbejderen hjælp til dette kontaktes Driftscenteret.
 2. Alle nultoleranceepisoder skal registreres. Driftscenteret sikrer registreringen uden at spørge chaufføren.


Procedure som skal følges:

 1. En nultoleranceepisode skal meldes hurtigst muligt
  Dette sker via mobilen til Driftscenteret. Ved alle alvorlige nultoleranceepisoder skal Driftscenteret underrette vagthavende leder, som tager kontakt til medarbejderen, og på baggrund heraf vurderes det, om der straks skal køres til stedet for personlig observation. Uanset en episodes omfang, skal Driftscenteret tilkalde vagthavende leder, såfremt medarbejderen ønsker det. Driftscenteret kan også vurdere, at vagthavende leder skal tilkaldes, på trods af at medarbejderen ikke ønsker det.
 2. Vagthavende leder
  Vagthavende leder dirigeres til overfaldsstedet så hurtigt som muligt. Vagthavende leder vurderer her, ved samtale med den overfaldne, om vedkommende er i stand til at fortsætte sin tjeneste. Skulle dette ikke være tilfældet, skal der iværksættes afløsning. Den vagthavende leder har mulighed for at iværksætte tvangsafløsning, hvis vedkommende finder det nødvendigt.
 3. Vidner
  Den overfaldne sørger sammen med vagthavende leder for, at eventuelle vidner bliver på stedet eller opgiver navn, adresse og telefonnummer til brug ved en eventuel senere sag. Dette kan sammen med den overfaldnes forklaring evt. efterfølgende overlades til politiet.
 4. Skadestue
  Vagthavende leder sørger for, at en repræsentant fra AarBus følger den overfaldne på skadestuen. Repræsentanten for AarBus sørger her for, at der laves lægeerklæring fra skadestuen til eventuel brug ved en senere sag (en såkaldt politilægeerklæring).
 5. Hjemtransport
  Efter skadestuebesøg skal vagthavende leder sørge for hjemtransport og så vidt muligt sikre, at den overfaldne ikke lades alene tilbage i hjemmet. Der sker en konkret vurdering i hver enkelt sag.
 6. Hjælp og støtte
  Vagthavende leder skal orientere den overfaldne om mulighederne for hjælp og støtte, herunder også tilbyde den overfaldne psykologisk krisehjælp.
 7. Anmeldes som arbejdsskade
  Den overfaldne gøres opmærksom på, at episoden skal anmeldes som en arbejdsskade, og at han/hun har mulighed for at modtage en kopi af registreringen i nultolerancestatistikken.
 8. Eventuel retssag
  AarBus sikrer sig, at der ved en eventuel efterfølgende retssag altid er en ledelsesrepræsentant til stede, til støtte for medarbejderen. Da AarBus ikke automatisk modtager orientering om dato for en eventuel retssag, skal medarbejderen selv meddele dette til sin stationsleder.
 9. Videohardiske
  Ved alvorlige nultoleranceepisoder, som medfører en anmeldelse til politiet, sørger Driftscenteret for at sikre videoharddiske. Politiet kan efter anmodning få udleveret harddiske til brug for sagen.

Tilladelse til at dele personoplysninger
AarBus skal have tilladelse af den enkelte medarbejder, hvis vi skal dele personlige oplysninger om nultoleranceepisoder med arbejdsmiljøgruppen. Ved alle indberetninger af nultoleranceepisoder vil Driftscenteret derfor spørge den pågældende medarbejder, om AarBus må oplyse vedkommendes navn og medarbejdernummer til den relevante  arbejdsmiljørepræsentant.

Når en nultoleranceepisode er indberettet, vil medarbejderen modtage en kopi af indberetningen på vedkommendes arbejdsmail.

Mere information
Se nyttig information i forhold til nultolerancesituationer  i chaufførvejledningen “Liv, ære og velfærd”.

Aarbus’ sikkerhedsmæssige foranstaltninger i busserne er beskrevet HER.

Læs om overfaldsalarmen og proceduren, når DC modtager alarmopkald, HER.