Personalehåndbog

Orlov

Ikke-lovreguleret orlov
Ikke-lovreguleret orlov er tjenestefrihed uden løn. I Aarbus bevilges der som udgangspunkt ikke orlov, som ikke er lovreguleret. Kun i særlige tilfælde på baggrund af en nøje individuel vurdering i den enkelte situation, kan ikke-lovreguleret orlov komme på tale.

I de tilfælde, hvor det vurderes, at denne form for orlov kan bevilliges, vil det altid ske ud fra den forudsætning, at medarbejderen frasiger sig sin plads i den pågældende stilling. Det kan dermed ikke garanteres, at medarbejderen kan vende tilbage til den specifikke stilling, som medarbejderen havde, inden orloven påbegyndtes, men blot at medarbejderen kan vende tilbage til et job inden for samme arbejdsområde.

Under ikke-lovreguleret orlov optjenes der ikke lønanciennitet, og der indbetales ikke til pension.

Særligt for buschaufførerne gælder, at man ved afholdelse af ikke-lovreguleret orlov altid frasiger sig sin turnusplacering, og chaufføren vil ved sin eventuelle tilbagevenden fra orlov få tildelt en lånetur på en ledig plads på et vilkårligt arbejdshold, indtil førstkommende indplacering, hvor der kan afgives nyt placeringsønske.

Lovreguleret orlov
Lovreguleret orlov er orlov helt eller deltvist med løn. Lovreguleret orlov omfatter barselsorlov og orlov til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående samt orlov til hospitalsindlæggelse af børn under 14 år

Lønanciennitet, pension og ret til ferie med løn optjenes under al lønnet orlov samt under den dagpengeberettigede del af barselsorloven .

Læs mere om frister og afholdelse af barselsorlov under barselsorlov, eller kontakt løn- og personalekontoret.

OBS vedr. lovreguleret orlov
Vælger man at forlænge barselsorlovens 32 dagpengeuger til 40 eller 46 uger, indbetales der ikke til pension i de 8 eller 14 uger, som orloven kan forlænges med. I den periode optjener medarbejderen heller ikke  ret til ferie med løn.

Ved afholdelse af lovreguleret orlov bibeholder medarbejderen sin plads i den pågældende stilling i de første 6 måneders orlov. Holdes sammenhængende orlov af en varighed der overstiger 6 måneder, kan det dermed ikke garanteres, at medarbejderen kan vende tilbage til den specifikke stilling, som medarbejderen havde inden orloven påbegyndtes, men blot at medarbejderen kan vende tilbage til et job inden for samme stilling.