Personalehåndbog

Rummelighedspolitik

AarBus ønsker at tilbyde en arbejdsplads, hvor der er plads til alle – uanset køn, herkomst, alder, religion, politisk overbevisning eller handicap – og hvor der tages hensyn til individuelle behov.

AarBus er en servicevirksomhed, og evnen til at håndtere forskelligheder er afgørende for organisationens konkurrencemæssige situation. Dette gælder eksterne interessenter såvel som interne, hvilket vil sige måden hvorpå vi omgås vores kolleger. Hos AarBus er medarbejdernes mange forskelligheder både tilladte og attraktive.

Medarbejderstaben i AarBus er mangfoldig. Forskellige kulturer, generationer, faglige og sociale kompetencer m.m. krydser dagligt hinanden, og det er ledelsens ønske at sikre en rummelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives.

Formålet med politikken
AarBus ønsker med rummelighedspolitikken:

  • at tydeliggøre organisationens forståelse af en rummelig arbejdsplads
  • at sikre medarbejdernes daglige trivsel i udførelsen af deres arbejde
  • at afspejle mangfoldigheden i samfundet, når der ansættes nye medarbejdere
  • at sikre gode fysiske som psykiske arbejdsforhold for medarbejderne
  • at give plads til medarbejdernes sociale, kulturelle og etniske forskelle og bruge disse konstruktivt

Rummelighed i AarBus
I AarBus handler rummelighed om at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejders behov tilgodeses uden at påvirke denne eller kollegers arbejdsgang. For eksempel skal bussen fortsat køre til tiden.

AarBus’ rummelighedspolitik fokuserer på medarbejderens fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og etniske forhold.

Bøn i arbejdstiden
Rummelighedspolitikken fungerer som en overordnet ramme for organisationens andre politikker, hvis formål er at sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives. AarBus har organisationspolitikker vedrørende rygning, rusmidler m.m. på arbejdspladsen. Imidlertid har udviklingen inden for medarbejderstabens mangfoldige sammensætning resulteret i efterspørgslen efter en ledelsesmæssig holdningstilkendegivelse vedrørende muslimske medarbejderes ønske om at bede i arbejdstiden.

Med udgangspunkt i ledelsens holdning om, at der skal være plads til alle, opstilles følgende retningslinjer for bøn i arbejdstiden:

  • Bøn er tilladt, men ikke i andres nærvær – det være sig kunder, kolleger med flere
  • Det er ikke tilladt at bede i bussen, da denne er et offentligt rum

Hvem skal sikre den rummelige arbejdsplads?
Medarbejdere i AarBus skal være med til at sikre en rummelig arbejdsplads. Den enkelte medarbejder skal omgås sine kolleger på samme måde, som vedkommende selv ønsker at blive omgået og meddele sin daglige leder, hvis der opstår forhold eller episoder, som fratager medarbejderen sin rummelighed og muligheden for at udføre sit arbejde.